සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>අපනයන>පැලෑටි නිස්සාරණය>Marigold Extract (Xanthophyll 2%)

https://www.tktrading1.com/upload/product/1645426906171262.png
Marigold Extract (Xanthophyll 2%)

Marigold Extract (Xanthophyll 2%)

පරීක්ෂණයක්
තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව

Marigold Extract 2%

අයිතමය

පිරිවිතර

පෙනුම

Free flow yellow powder

Xanthophylls

2%

Pb,ppm

≤10.0

As,ppm

≤3.0

Drying Loss,%

≤10.0

 

විස්තර

මැරිගෝල්ඩ් සාරය is a dry stabilized source of natural xanthophylls (Lutein) extracted from Marigold flowers (ටැගට්ස් ඉරෙක්ටා). It contains different xanthophylls level with approx. 80% of trans-lutein, which bring more orange color to broiler skin and egg yolk. It is recommended as the effective natural yellow pigment for enhancing the color of egg yolk, broiler skin and shanks.

වාසි

·       Excellent pigmentation: Natural and adequate carotenoids sources for poultry and aquatics species.

·       Anti-Oxidant: Lutein, a member of the carotenoids family, is a powerful natural antioxidant which is good for poultry and human health.

·       Lutein Egg: Adding Leader Yellow to layer’s diet results in a significant increase of lutein content in eggs. Lutein is good for the eyes by inhibiting macular degeneration and cataract formation.

·       Special stabilization technology and advanced saponification ensure its optimum stability and efficient absorption of poultry.

අයදුම්පත්

Used as a pigment to enhance egg yolk and broiler skin color. The product is formulated and can be added to feed directly. Dosage is established in accordance with the desired pigmentation level. It is further used for the pigmentation of aquatics like yellow-head catfish, eel, etc.

Recommended Usage (expressed as g/ton feed)

Broilers skin

500-2500

ස්ථර

50-1000

Shrimp, Salmon, etc

500-3000

සටහන: this product can replace the synthetic yellow carotenoid, apo-ester 10% (β-apo-8’-carotenoic acid- ethylester) performed by visual color fan.

Storage & Shelf Life

Sealed and stored preferably between 15-25ºC. Keep away from direct sun light and high temperature. The unopened packing has a shelf life of approximately 24 months from manufacturing if stored under the conditions specified.

ඇසුරුම්

25kg/bag, aluminum foil bag with vacuum packing inside, double layer plastic woven bag outside.


 
පරීක්ෂණයක්
සබැඳි නිෂ්පාදන